Giáo dục con trẻ về lòng biết ơn.

11:06 12/02/2015 1,170 Lượt xem

Lòng biết ơn là một đức tính và cách ứng xử cao đẹp mà mỗi người chúng ta đều cần duy trì và phát huy. Lòng biết ơn cũng giống như các đức tính khác không tự hình thành mà cần phải được giáo dục và rèn luyện qua một quá trình lâu dài. Vì vậy, để con trẻ trở thành một người có nhân cách và lối sống đẹp trong tương lai, hãy giáo dục con trẻ về lòng biết ơn ngay từ nhỏ bằng một số biện pháp đơn giản trong clip sau.